35,000تومان | سه ماهه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 1 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 1 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

43,000تومان | سه ماهه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 2 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 2 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

30,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 5 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 5 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

45,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 10 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 10 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

55,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 15 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 15 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

65,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 20 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 20 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

90,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 50 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 50 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel)