18,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 1 گیگابایت

21,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 2 گیگابایت

30,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 5 گیگابایت

45,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 10 گیگابایت

55,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 15 گیگابایت

65,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل حرفه ای 20 گیگابایت