1,244,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-32

1,914,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-64

2,489,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-128

3,925,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه MG-128

1,627,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32L

1,627,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32H

2,202,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-64H

1,244,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-16

1,819,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-32

2,872,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-64

3,829,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-128

1,704,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-24T

6,223,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-48T

670,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-1

861,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-2

574,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-1-16

670,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه OP-SAT-1-32

765,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-1-32

957,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-2-32

957,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-2-32

1,148,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SSD-1-64

1,148,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-1-64

1,340,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-2-64