2,014,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-32

3,099,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-64

4,029,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-128

6,354,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه MG-128

2,634,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32L

2,634,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32H

3,564,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-64H

2,014,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-16

2,944,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-32

4,649,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-64

6,199,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-128

2,758,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-24T

10,074,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-48T

1,084,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-1

1,394,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-2

929,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-1-16

1,084,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه OP-SAT-1-32

1,239,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-1-32

1,549,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-2-32

1,549,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-2-32

1,859,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SSD-1-64

1,859,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-1-64

2,169,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-2-64