1,433,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-32

2,205,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-64

2,866,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه SP-128

4,520,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه MG-128

1,874,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32L

1,874,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-32H

2,535,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه Host-64H

1,433,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-16

2,094,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-32

3,307,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-64

4,410,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه EG-128

1,962,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-24T

7,166,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه FS-48T

771,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-1

992,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه GameServer-2

661,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-1-16

771,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه OP-SAT-1-32

882,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-1-32

1,102,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SSD-2-32

1,102,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E3-SAT-2-32

1,323,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SSD-1-64

1,323,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-1-64

1,543,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی فرانسه E5-SAT-2-64