1,325,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-HP Proliant

883,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-HP Proliant

972,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-HP Proliant

706,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-INTEL

883,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-Supermicro

883,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-Supermicro

618,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-Supermicro

441,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-4-Supermicro