1,523,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-HP Proliant

1,015,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-HP Proliant

1,117,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-HP Proliant

812,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-INTEL

1,015,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-Supermicro

1,015,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-Supermicro

711,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-Supermicro

508,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-4-Supermicro