2,056,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-HP Proliant

1,370,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-HP Proliant

1,508,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-HP Proliant

1,096,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-INTEL

1,370,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-1-Supermicro

1,370,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-2-Supermicro

959,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-3-Supermicro

685,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آمریکا DA-4-Supermicro