5,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 500 مگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 500 مگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

8,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 1 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 1 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

12,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 2 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 2 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

15,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 5 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 5 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

19,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 10 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 10 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

22,480تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 15 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 15 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel) 

28,500تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 20 گیگابایت
بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 20 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : سی پنل (Cpanel)