5,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 500 مگابایت

8,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 1 گیگابایت

12,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 2 گیگابایت

15,000تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 5 گیگابایت

19,900تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 10 گیگابایت

22,480تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 15 گیگابایت

28,500تومان | ماهانه

میزبانی وب سی پنل 20 گیگابایت