849,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41

741,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41-SSD

849,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S

741,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S-SSD

959,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51

2,049,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD

2,049,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD-GPU(Gtx 1080)

1,177,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61

1,177,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61-Nvme

1,395,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX62

3,465,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX132

5,645,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX292

1,177,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61

1,177,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-SSD

1,177,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-Nvme

2,049,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX92

989,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX60-SSD

3,004,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-Nvme

3,187,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-SSD

2,912,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX152

4,011,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX292