1,023,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41

893,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41-SSD

1,023,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S

893,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S-SSD

1,155,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51

2,467,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD

2,467,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD-GPU(Gtx 1080)

1,417,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61

1,417,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61-Nvme

1,680,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX62

4,171,900تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX132

6,795,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX292

1,417,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61

1,417,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-SSD

1,417,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-Nvme

2,467,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX92

1,190,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX60-SSD

3,616,200تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-Nvme

3,836,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-SSD

3,506,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX152

4,829,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX292