1,438,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41

1,255,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41-SSD

1,438,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S

1,255,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX41S-SSD

1,624,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51

3,468,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD

3,468,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX51-SSD-GPU(Gtx 1080)

1,993,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61

1,993,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان EX61-Nvme

2,362,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX62

5,864,700تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX132

9,553,300تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان SX292

1,993,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61

1,993,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-SSD

1,993,100تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX61-Nvme

3,468,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان PX92

1,673,800تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX60-SSD

5,083,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-Nvme

5,393,500تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان AX160-SSD

4,928,600تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX152

6,788,400تومان | ماهانه

سرور اختصاصی آلمان DX292