640,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران EA16

720,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران EB24

790,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران EC32

1,000,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران ED48

1,350,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران EE64

920,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BA32

1,050,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BB48

1,450,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BC64

1,250,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BC+64

1,750,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BD72

3,800,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران BE128

680,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SA16

980,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SB16

1,700,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SC24

2,200,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SD24

3,700,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SE32

4,800,000تومان | ماهانه

سرور اختصاصی ایران - استورج SF32