45,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 1024 ایران

65,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 2048 ایران

90,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 3072 ایران

120,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 4096 ایران

160,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 6144 ایران

200,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 8192 ایران

270,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 12288 ایران

350,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 16384 ایران

500,000تومان | ماهانه

سرور مجازی 24576 ایران