7,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 500 مگابایت

12,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 1 گیگابایت

18,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 2 گیگابایت

27,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 5 گیگابایت

33,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 10 گیگابایت

42,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 15 گیگابایت

55,000تومان | ماهانه

هاست ویندوز 20 گیگابایت