25,900تومان | شش ماهه

میزبانی وب دایرکت ادمین 500 مگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 500 مگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

38,900تومان | شش ماهه

میزبانی وب دایرکت ادمین 1 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 1 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

32,900تومان | سه ماهه

میزبانی وب دایرکت ادمین 2 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 2 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

43,900تومان | سه ماهه

میزبانی وب دایرکت ادمین 5 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 5 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

25,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 10 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا

 • فضا : 10 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

35,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 15 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 15 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)

50,000تومان | ماهانه

میزبانی وب دایرکت ادمین 20 گیگابایت

  بهینه شده برای سیستم مدیریت محتوا
 • فضا : 20 گیگابایت

 • پهنای باند : نامحدود

 • پست الکترونیک : نامحدود

 • تعداد اکانت FTP : نامحدود

 • تعداد دیتابیس : نامحدود

 • دامنه های جانشین : نامحدود

 • پارک دامین : نامحدود

 • دامنه اضافه : نامحدود

 • کنترل پنل : دایرکت ادمین (DirectAdmin)